November 2023

1 November

  
  
  
  

2 November

  
  
  
  

3 November

  
  
  
  

4 November

  
  
  
  

5 November

  
  
  
  

6 November

  
  
  
  

7 November

  
  
  
  

8 November

  
  
  
  

9 November

  
  
  
  

10 November

  Rajma, Mirchi ka Salan, 2 Roti, Basmati Rice
  Rajma, Chicken Tariwala, 2 Roti, Basmati Rice
  
  

11 November

  NA
  NA
  NA
  NA

12 November

  Mixed Daal, Methi Malai Paneer, 2 Roti, Basmati Rice
  Mixed Daal, Methi Malai Chicken, 2 Roti, Basmati Rice
  
  

13 November

  NA
  NA
  NA
  NA

14 November

  NA
  NA
  NA
  NA

15 November

  Mixed Daal, Soya Keema Matar, 2 roti, Basmati Rice
  Mixed Daal, Chicken Keema Matar, 2 roti, Basmati Rice
  
  

16 November

  Musoor Daal, Palak Paneer, 2 roti, Basmati Rice
  Musoor Daal, chicken hariyali, 2 roti, Basmati Rice
  
  

17 November

  Rajma, Shimla Mirch curry, 2 roti, Basmati Rice
  Rajma, Egg curry, 2 roti, Basmati Rice
  
  

18 November

  Moong daal, Soya capsicum curry, 2 roti, Basmati Rice
  Moong daal, Chicken capsicum curry, 2 roti, Basmati Rice
  
  

19 November

  Mixed daal, aloo beans curry, 2 roti, Basmati Rice
  Mixed daal, Mughlai Chicken curry, 2 roti, Basmati Rice
  
  

20 November

  NA
  NA
  NA
  NA

21 November

  NA
  NA
  NA
  NA

22 November

  
  
  
  

23 November

  Mixed Daal, Cabbage Matar, 2 Roti Basmati Rice
  Mixed Daal, Lucknawi chicken, 2 Roti Basmati Rice
  
  

24 November

 Rajma, Kashmiri Gobi (Cauliflower), 2 Roti Basmati Rice
 Rajma, Kashmiri Egg, 2 Roti Basmati Rice
  
  

25 November

  Musoor Daal (Red Lenti), Paneer Makhani, 2 Roti Basmati Rice
  Musoor Daal (Red Lenti), Mughlai chicken, 2 Roti Basmati Rice
  
  

26 November

  Mixed Daal, Carrot Beans Poriyal, 2 Roti Basmati Rice
  Mixed Daal, Andhra Chicken Curry, 2 Roti Basmati Rice
  
  

27 November

  NA
  NA
  NA
  NA

28 November

  NA
  NA
  NA
  NA

29 November

  Moong Daal, Marathi Bhangi Bata Rassa, 2 Roti Basmati Rice
  Moong Daal, Marathi Chicken in Carrot Gravy, 2 Roti Basmati Rice
  
  

30 November

  Mixed Daal, Soya Keema Curry, 2 Roti, Basmati Rice
  Mixed Daal, Chicken Keema Curry, 2 Roti, Basmati Rice