November 2022

1 November

   
   
   
   

2 November

   
   
   
   

3 November

   
   
   
   

4 November

   
   
   
   

5 November

   
   
   
   

6 November

   
   
   
   

7 November

   
   
   
   

8 November

   
   
   
   

9 November

   
   
   
   

10 November

   Rajma, Mirchi ka Salan, 2 Roti, Basmati Rice
   Rajma, Chicken Tariwala, 2 Roti, Basmati Rice
   
   

11 November

   NA
   NA
   NA
   NA

12 November

   Mixed Daal, Methi Malai Paneer, 2 Roti, Basmati Rice
   Mixed Daal, Methi Malai Chicken, 2 Roti, Basmati Rice
   
   

13 November

   NA
   NA
   NA
   NA

14 November

   NA
   NA
   NA
   NA

15 November

   Mixed Daal, Soya Keema Matar, 2 roti, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chicken Keema Matar, 2 roti, Basmati Rice
   
   

16 November

   Musoor Daal, Palak Paneer, 2 roti, Basmati Rice
   Musoor Daal, chicken hariyali, 2 roti, Basmati Rice
   
   

17 November

   Rajma, Shimla Mirch curry, 2 roti, Basmati Rice
   Rajma, Egg curry, 2 roti, Basmati Rice
   
   

18 November

   Moong daal, Soya capsicum curry, 2 roti, Basmati Rice
   Moong daal, Chicken capsicum curry, 2 roti, Basmati Rice
   
   

19 November

   Mixed daal, aloo beans curry, 2 roti, Basmati Rice
   Mixed daal, Mughlai Chicken curry, 2 roti, Basmati Rice
   
   

20 November

   NA
   NA
   NA
   NA

21 November

   NA
   NA
   NA
   NA

22 November

   
   
   
   

23 November

   Mixed Daal, Cabbage Matar, 2 Roti Basmati Rice
   Mixed Daal, Lucknawi chicken, 2 Roti Basmati Rice
   
   

24 November

  Rajma, Kashmiri Gobi (Cauliflower), 2 Roti Basmati Rice
  Rajma, Kashmiri Egg, 2 Roti Basmati Rice
   
   

25 November

   Musoor Daal (Red Lenti), Paneer Makhani, 2 Roti Basmati Rice
   Musoor Daal (Red Lenti), Mughlai chicken, 2 Roti Basmati Rice
   
   

26 November

   Mixed Daal, Carrot Beans Poriyal, 2 Roti Basmati Rice
   Mixed Daal, Andhra Chicken Curry, 2 Roti Basmati Rice
   
   

27 November

   NA
   NA
   NA
   NA

28 November

   NA
   NA
   NA
   NA

29 November

   Moong Daal, Marathi Bhangi Bata Rassa, 2 Roti Basmati Rice
   Moong Daal, Marathi Chicken in Carrot Gravy, 2 Roti Basmati Rice
   
   

30 November

   Mixed Daal, Soya Keema Curry, 2 Roti, Basmati Rice
   Mixed Daal, Chicken Keema Curry, 2 Roti, Basmati Rice